معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0009429736{main}( )...\index.php:0
20.04801352488Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.23294187624Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.23314187664Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.26265103672Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.26265103672Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.31485272248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.31495272328Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.31495272808Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.31495274320Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.31545295784include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معرفی مدیریت

pdfابلاغ استاندارد بخش مراقبت های ویژه سکته مغزی

pdfراهنمای تجویز آنومالی اسکن

pdf راهنمای تجویز OCT

pdf راهنمای بالینی مدیریت اختلال دوقطبی بزرگسالان

pdf راهنمای تجویزATG,

pdfراهنمای تجویز HMG

pdf نامه بیمه درخصوص تجویزATG,HMG

pdf سومین ابلاغیه راهنمای تجویز انوکساپارین

pdf نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید 19در حوزه درمان

pdf ابلاغ نسخه دوم پروتکل تشخیصی درمانی بیماری MS

 

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری سیستیک فیبروزیس

pdf استاندارد خدمت تکنیک تشخیصی array CGH

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماریهای دیستروفی عضلانی دوشن و بکر

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری تب مدیترانه ای فامیلی

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری آتاکسی فردریش

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری هموفیلی A

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری هموفیلی B

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی

pdfاستاندارد خدمت MLPA

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک

pdfاستاندارد خدمت بررسی 1 تا 20 ژن به صورت یک پانل توسط روشهای NGS

pdf استانادارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری فنیل کتونوری

pdfاستاندارد خدمت QF-PCR

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در انواع SCA

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک سیکل سل

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک SMA

pdfاستاندارد خدمت بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X

pdf استاندارد خدمت تشخیص  ژنتیک بیماری آلفا تالاسمی

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری بتا تالاسمی

pdfابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین

pdf ابلاغ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومین باند

pdfابلاغ راهنمای تجویز داروی انوکساپارین

pdf ابلاغ نسخه دوم استاندارد ارائه خدمت کاتاراکت

pdf شناسنامه و استاندارد خدمت تزریق آواستین داخل ویتره

pdf نسخه دوم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین سدیم

pdfابلاغ راهنمای تجویز IVIG

pdf ابلاغ راهنمای تجویز ریتوکسیماب درمان میاستنی

pdfراهنمای تجویز IVIG درمان میاستنی

pdfابلاغ استاندارد ارائه مراقبتهای در منزل مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته

pdfمراقبت از بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه  

pdf راهنمای تجویز ATGدر پیوند کبد

pdfراهنمای تجویز HMG در نازایی

pdfاستاندارد خدمت یوروتروپکسی رتروپوبیک

pdf استاندارد خدمت کمپارتمان قدامی

pdf استاندارد خدمت واژینوپلاستی برای دوجنسیتی

pdfاستاندارد خدمت ترمیم نقایص پاراواژینال

pdf استاندارد خدمت تثبیت لیگامان ساکرواسپانیوس

pdf استاندارد خدمت درمان جراحی بی اختیاری استرسی ادرار

pdf استاندارد خدمت ساکرال کولپوپکسی شکمی