معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428168{main}( )...\index.php:0
20.05231348936Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.35904116808Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.35924116848Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.41195002328Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.41205002328Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.49715169392Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.49715169472Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.49725169952Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.49735171464Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.49845192928include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان

هدف این مدرك، ارائه ضوابطی است كه براساس ماده 4 قانون حفاظت در برابـر اشـعه مصـوب 1368 مجلـس شـورایاسلامی ،تبصره 2 ماده 4 آیی ننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب اردیبهشـت 1369 و مـاده32 اصـلاحیهآیی ننامه مصوب مهرماه 1386 هیئت وزیران و "استانداردهای پایه حفاظت در برابـر پرتوهـای یونسـاز و ایمنـی منـابعپرتو" تدوین شده است و نحوه تعیین و تأیید مسئول فیزیك بهداشت كل ،وظایف، مسئولیت ها و حـدو د اختیـارا ت وی در مراكز پزشكی را مشخص م ینماید.  

 

پیوست ها:

Criteria.pdf حجم فایل:164.09 کیلوبایت