معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427432{main}( )...\index.php:0
20.05201347368Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.29004231480Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.29014231520Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.31245108248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.31245108248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.36315231896Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.36315231976Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.36325232456Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.36325233968Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.36375255432include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427432{main}( )...\index.php:0
20.05201347368Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.29004231480Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.29014231520Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.31245108248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.31245108248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.36315231896Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.36315231976Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.36325232456Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.36325233968Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.36375255432include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

فيزيك بهداشت كل دانشگاه

عملكردواحد فیزیك بهداشت دانشگاه

عملكردواحد فیزیك بهداشت دانشگاه   1-همکاری و ارائه گزارشهای لازم به واحد قانونی جهت اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات،دستورالعملها و توصیههای مربوطه در حوزه فعالیت خود. 2- تعیین منطقه کنترل شده و تحت نظارت ( منطقه کنترل شده در ارتباط با هرمنبع اشعه به منطقهای اطلاق میگردد که ...

شرح وظایف مسئول فیزیك بهداشت دانشگاه

شرح وظایف مسئول فیزیك بهداشت دانشگاه هدف این مدرك، ارائه ضوابطی است كه براساس ماده 4 قانون حفاظت در برابـر اشـعه مصـوب 1368 مجلـس شـورایاسلامی ،تبصره 2 ماده 4 آیی ننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب اردیبهشـت 1369 و مـاده32 اصـلاحیهآیی ننامه مصوب مهرماه 1386 هیئت وزیران و "استانداردهای ...

فرم ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها

فرم ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها آیین نامه ی حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368   ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه   آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی   دستورالعمل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعه   دستورالعملھای حفاظت در برابر اشعه در مراکزرادیولوژی   قواعد ...

معرفی مسئول فیزیك بهداشت دانشگاه

معرفی مسئول فیزیك بهداشت دانشگاه مسئول فیزیك بهداشت كل دانشگاه:  آقای مهندس مجتبی وردیان   مدرك تحصیلی:  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی  شماره تماس:  09177327569 آدرس پست الكترونیك:  emailProtector.addCloakedMailto("ep_4c10f98d", ...