معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427400{main}( )...\index.php:0
20.08941347256Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.46174162672Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.46194162712Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.51345039440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.51345039440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.60485164528Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.60495164608Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.60515165088Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.60525166600Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.60675188064include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427400{main}( )...\index.php:0
20.08941347256Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.46174162672Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.46194162712Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.51345039440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.51345039440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.60485164528Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.60495164608Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.60515165088Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.60525166600Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.60675188064include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان

معرفی معاون درمان

معرفی معاون درمان نام و نام خانوادگی :آقای دکتر مجتبی سهراب پور نوع تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی  شماره تماس دفتر: 07153314660

برنامه استراتژیك معاونت درمان

برنامه استراتژیك معاونت درمان   بیانیه رسالت(Mission): معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي فسا در راستای سیاست های وزارت متبوع وپوشش فراگیر دسترسی عادلانه وایمن آحاد جامعه به خدمات ومراقبت های با کیفیت سلامت ،ماموریت برنامه ریزی ،ساماندهی وهماهنگی فرآیند های ارائه خدمات درمانی در بخش ...