معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427464{main}( )...\index.php:0
20.08481347384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.41244156968Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.41274157008Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.48845064856Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.48845064856Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.62215232144Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.62215232224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.62235232704Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.62235234216Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.62375255680include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معرفی واحد نظارت

معرفی رئیس اداره نظارت واعتباربخشی اموردرمان

رئیس اداره نظارت بردرمان:  آقای علی یار زراعتكاران
مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری
سابقه كار: 23 سال 
شماره تماس: 07153314662

معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان

خانم زهرا میرزازاده كارشناس مسئول اداره نظارت براموردرمان
   

 

معرفی كارشناس اعتباربخشی امور درمان

 

خانم زهرا میرزازاده           كارشناس مسئول اعتباربخشی اموردرمان

 

 

معرفی كارشناسان نظارت بربسته های خدمتی طرح تحول سلامت

تلفن مستقیم سمت نام و نام خانوادگی نام دستورالعمل
07153314662 مسئول اقتصاد درمان عبدالرزاق سرسبز

دستورالعمل شماره 1

كاهش پرداختی بیماران

07153314685 كارشناس اداره نظارت راضیه آبادی

دستورالعمل شماره 2

(طرح ماندگاری)

07153314663 مدیر خدمات پرستاری مریم كریمی

دستورالعمل شماره 3

طرح مقیمی

07153314662 كارشناس آزمایشگاه مجتبی فاموری

دستورالعمل شماره 4

(ارتقاء كیفیت ویزیت)

07153314662 كارشناس بهداشت محیط خسرو دیندارلوئیان

دستورالعمل شماره 5

ارتقاء كیفیت هتلینگ

07153314661

كارشناس بیماریهای روانی و سوختگی

كارشناس بیماریهای خاص ، دیابت

 مریم اسفندیاری

دستورالعمل شماره 6

(بیماران صعب العلاج)

07153314663 كارشناس امور مامایی و رسیدگی به شكایات مهناز عابدی

دستورالعمل شماره 7

ترویج زایمان طبیعی

07153314659 مدیر درمان دكتر فاطمه قدرتی مسئول پایش ارزیابی ها
07153314662 مسئول واحد صدور پروانه ها علی یار زراعتكاران كمیته نظارت و اجرای صحیح بسته ها
07153314662

كارشناس اداره امور آزمایشگاهها

مسئول واحد اقتصاد درمان معاونت درمان

مجتبی فاموری  عبدالرزاق سرسبز كمیته منابع و بیمه
07153314659 مدیر درمان فاطمه قدرتی كمیته سیاستگذاری
07153314661 مسئول آمار و مدارك پزشكی لیلا سادات ابوالفتحی كمیته اطلاعات و اطلاع رسانی