معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003427464{main}( )...\index.php:0
20.09851347384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.66414225640Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.66434225680Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.70885102408Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.70885102408Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.78095226792Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.78095226872Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.78105227352Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.78115228864Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.78205250328include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003427464{main}( )...\index.php:0
20.09851347384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.66414225640Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.66434225680Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.70885102408Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.70885102408Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.78095226792Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.78095226872Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.78105227352Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.78115228864Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.78205250328include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

نظارت و اعتبار بخشی مراکز بستری

شرح وظایف واحداعتباربخشی

شرح وظایف واحداعتباربخشی بازدید،ارزیابی وارزشیابی بخشهای اورژانس،بخشهای ویژه وسایربخشهای مختلف بیمارستان باشركت متخصصین وكارشناسان ذیربط جهت تعیین درجه بیمارستان درچارچوب ضوابط ومصوب

عملكرداعتباربخشی

عملكرداعتباربخشی     گزارش عملکرد  اعتباربخشی و ایمنی  معاونت درمان در راستای آموزش و جلسات و بازدیدهای  انجام شده  بیمارستان های حضرت ولی عصر (عج) و شریعتی در سال 1395   برگزاری جلسات در محل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ودکتر علی شریعتی با حضور مسئول اعتباربخشی ...

معرفی مسئول واحداعتباربخشی

معرفی مسئول واحداعتباربخشی مسئول اعتباربخشی معاونت درمان:  خانم زهرا میرزازاده   مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری   سابقه كار: 9سال   شماره تماس: 07153314663-85

دستورالعمل های اعتباربخشی

دستورالعمل های اعتباربخشی استانداردسیفتی باكس راهنماودستورالعمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاههای غیرسوزبی خطرسازپسماندپزشكی دستورالعمل ارزیابی عملكردوپایش میكروبی ،شیمیایی ومكانیكی دستگاههای غیرسوزبی خطرسازپسماند آئین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها دستورالعمل نحوه تكمیل اظهارنامه ...

راهنمای اعتباربخشی

راهنمای اعتباربخشی فایلهای جدید اعتباربخشی تقویم زمانی بازدید های اعتباربخشی درسال94  استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران سال 96 سنجه های اعتباربخشی سال 96

فرم های اعتبار بخشی

فرم های اعتبار بخشی كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 93  اعتبار بخشی چیست آیین نامه استاندارد جدیددارویی بخش اورژانس و انتی دوت داروها(جدید) برنامه توسعه فردی یكساله پرسنل درمانی  برنامه توسعه فردی یكساله پرسنل غیردرمانی برنامه توسعه فردی یكساله پزشكان چك لیست ممیزی ...