معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428040{main}( )...\index.php:0
20.05061348616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33194119656Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33214119696Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.38395006648Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.38395006648Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.46975131744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.46975131824Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.46995132304Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.46995133816Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.47115155280include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

نظارت بر درمان

عملکردواحدنظارت برمراکزدندانپزشکی

-نظارت برمراکزدندانپزشکی ودندانسازی 

-شرکت درهمایش کشوری مسئولین واحدبهداشت ودندان دانشگاههادریزد

-تعطیلی 3موردواحددندانسازی فاقدمجوز،همراه باتوقیف وسایل 

-اطلاع رسانی وابلاغ دستورالعمل هاوبخشنامه های وزارت بهداشت به واحدهای دندانپزشکی ودندانسازی

عملکردکارشناس نظارت بردرمان دراموررادیولوژی

1-نظارت برمطب های رادیولوژی وسونوگرافی شهرستان 

الف –دکترابوالفضل نظری 

ب –دکترمهردادقزلباش 

وهمینطوررادیولوژی درمانگاه تامین اجتماعی که برحسب برنامه  زمان بندی شده انجام گرفته است .