معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428232{main}( )...\index.php:0
20.06711349000Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33813792872Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33843792824Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.43964763696Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.43974763696Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.57744945088Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.57754945168Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.57764945648Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.57764947160Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.57874968624include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

نظارت بر درمان

شرح وظایف کارشناسان اداره نظارت بردرمان

1-انجام نظارت های ادواری مشخص شده طبق برنامه ارائه شده

2-نظارت های موردی وبرحسب ضرورت برامورمحوله وحیطه عملکردی

3-شکایت ازهرواحدبه صورت مکتوب توسط فردشاکی باذکرآدرس وتلفن پذیرفته است .

4-ارائه گزارش به صورت مکتوب وهفتگی به ریاست ادره نظارت

5-ارائه گزارش های ماهیانه درخصوص وضعیت حیطه تحت نظارت هرکارشناس (اجرائی شدن قوانین واستانداردهای نیازآموزش مسئولین فنی مراکز

6-تهیه وتدوین آمارجامع وگسترده ازحیطه نظارت هرکارشناس وبه روزنمودن آمارواطلاعات موجود

7-رسیدگی به شکایات ارجاعی در اسرع وقت (حداکثر 72 ساعت)  وارائه نظریه کارشناسی به صورت مکتوب وتایپ شده به ریاست اداره نظارت

8 – اجرای طرح  رضایت سنجی از کلیه مراکزخصوصی – دولتی(خصوصی هردو ماه و دولتی هر سه ماه یکبار ) و ارائه نتایج بدست آمده به صورت تایپ شده ونموداری  (  ویا در قالب نرم افزار) به ریاست اداره نظارت

9 – تعامل نزدیک با دانشگاههای هم سطح و کارشناسان همتراز به منظور ارتقاء  هر چه بهتر ارائه خدمات (همچنین با دانشگاه مراکز استان و کارشناسان محترم نظارت )

10-تهیه وتنظیم فرم جدیدنظارت درهرواحد

11-آشنائی باتمام پرونده های موجوددرهرواحدوتهیه لیست مشکلات موجودواولویت بندی مشکلات وحل مشکلات براساس اولویت بندی

12-ارائه دورنمای کلی هرواحدونیازسنجی کلی شهرستان درحیطه تحت نظارت

13-بیان نقطه نظرات وپیشنهادات درراستای اجرائی شدن هرچه بهترسیاست های کلی وزارت وشکوفائی وخلاقیت های همکاران

14-بیان معضلات ومشکلات حیطه نظارتی درکلیه ابعادبه صورت مکتوب به ریاست اداره نظارت

15-رعایت کامل نظم ومقررات اداری وعملکردالگومدارانه کلیه کارشناسان واجرای کلی وسریع امورمحوله ودریافت خدمات

16-ارشادوهدایت صحیح ارباب رجوع وکلیه متقاضیان

17-برنامه ریزی جهت برگزاری سمیناروجلسات بازآموزی درهرواحد

18-تهیه وتنظیم تعرفه هادرهرواحدونصب آن درواحدمربوطه

19-برنامه هر6ماه یکباروبصورت محرمانه تنظیم می شود.