معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428680{main}( )...\index.php:0
20.06171350408Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33374128488Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33404128528Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.40525019896Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.40525019896Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.49155146328Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.49155146408Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.49165146888Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.49175148400Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.49295169864include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

نظارت برمراكز درمان سرپایی

 


معرفی کارشناسان نظارت بر امور درمان:

 

خانم آبادی كارشناس پرستاری
خانم میرزازاده کارشناس پرستاری
خانم  عابدی كارشناس مامائی
خانم مریم كریمی كارشناس پرستاری
خانم ابوالفتحی كارشناس آمارومدارك پزشكی
خانم دکتر آریا پزشک عمومی
خانم اسفندیاری كارشناس پرستاری
آقای دكترمحمودی دندانپزشك
آقای تابش كارشناس رادیولوژی
آقای محمدی كارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی
آقای فاموری كارشناس علوم آزمایشگاهی
آقای فیروزیان کارشناس پرستاری
آقای خاوری مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
آقای دیندارلوئیان کارشناس بهداشت محیط
آقای سرسبز کارشناس پرستاری