معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002427464{main}( )...\index.php:0
20.06611347400Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.31244140880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.31264140920Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.36815040512Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.36815040512Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.53455209440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.53455209520Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.53475210000Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.53485211512Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.53625232976include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معرفی واحد پرستاری و مامائی

معرفی مسئول اداره مدیریت خدمات پرستاری:

 مسئول خدمات پرستاری: خانم مریم كریمی 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه كار: 20سال 
 شماره تماس:

07153314663

 


 

معرفی مسئول واحد مامائی:

كارشناس امورمامائی : خانم اعظم عباسی 
مدرك تحصیلی: كارشناس مامائی 
سابقه كار: 5 سال 
شماره تماس: 07153314663

 

معرفی کارشناس آموزش اداره مدیریت خدمات پرستاری :

مسئول خدمات پرستاری : خانم راضیه آبادی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سابقه کار : 12سال
شماره تماس : 07153314663

 

 


شرح وظایف اداره خدمات پرستاری و مامایی

  1. کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوط  و ایجاد  هماهنگی در عملیات پرستاری
  2. نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی از نظر مراقبتی
  3. رسیدگی به شکایات مسائل و مشکلات کادر پرستاری و مامایی
  4. بررسی درخواست های اعلام نیاز استخدامی –انتقالی –بازنشستگی و ... کادر پیراپزشکی
  5. برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستان
  6. بازدید از مراکز و گزارش پیشرفت فعالیت ها و مشکلات پرستاری به مافوق
  7. نظارت بر تهیه و تنظیم وجمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری