معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002428168{main}( )...\index.php:0
20.04341348936Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.28104136776Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.28124136816Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.35205027928Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.35205027928Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.45465152896Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.45475152976Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.45495153456Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.45505154968Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.45635176432include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

امور پرستاری و مامائی

 مشاركت و برنامه ریزی موثر در فرآیند جذب و نگهداشت كادر پرستاری و مامایی

  عضویت مدیر پرستاری در كمیته های مرتبط دانشگاه

 مشاوره و هماهنگی با روسای مراكز آموزشی و درمانی و بیمارستانها در عزل و نصب مدیران خدمات پرستاری و مامایی

 برنامه ریزی جهت كاهش بار كاری پرستاران و پیگیری اجرای كامل قانون ارتقاء بهره وری در بیمارستانهای تحت پوشش

  برنامه ریزی در زمینه ارتقاء كمی و كیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی و بهبود مستمر آن

  تدوین و پیشنهاد پروژه های آموزشی ، اجرایی و تحقیقاتی

  پیش بینی برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع نیازمندیها از لحاظ خدمات پرستاری و مامایی

  تلاش در جهت اطلاع از علوم جدیددر زمینه پرستاری و ارائه پیشنهادات لازم جهت بكارگیری روشهای نوین پرستاری در واحدهای تابعه

  ایجاد ارتباط و هماهنگی در زمینه امور پرستاری با وزارتخانه و كلیه سازمانهای مرتبط

  كنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعملها و شرح وظایف مربوط و ایجاد هماهنگی در عملیات پرستاری

 رهبری و هدایت مدیران پرستاری بیمارستانها

 هماهنگی و همكاری مستمر و متقابل با دانشكده پرستاری

 بررسی و برآورد نیازهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات به منظور شركت پرسنل در سمینارها و كنفرانس ها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی

 رسیدگی به شكایات و مسایل و مشكلات كادر پرستاری و بررسی، نظارت و پیشنهادات در خصوص تغییرات در تشكیلات سازمانی كادر پرستاری

  نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود و فعال بیمارستانها

 راهنمایی و تعیین خط مشی جهت كارشناسان اداره و مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها در صورت لزوم

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات