معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427464{main}( )...\index.php:0
20.04191347400Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.46974238576Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.46994238616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.52975115344Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.52975115344Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.64115282464Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.64115282544Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.64125283024Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.64135284536Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.64235306000include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427464{main}( )...\index.php:0
20.04191347400Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.46974238576Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.46994238616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.52975115344Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.52975115344Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.64115282464Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.64115282544Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.64125283024Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.64135284536Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.64235306000include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

خدمات پرستاری

شرح وظایف اداره خدمات پرستاری و مامائی

شرح وظایف اداره خدمات پرستاری و مامائی  مشاركت و برنامه ریزی موثر در فرآیند جذب و نگهداشت كادر پرستاری و مامایی   عضویت مدیر پرستاری در كمیته های مرتبط دانشگاه  مشاوره و هماهنگی با روسای مراكز آموزشی و درمانی و بیمارستانها در عزل و نصب مدیران خدمات پرستاری و مامایی  برنامه ریزی جهت كاهش ...

برنامه های خدمات پرستاری

برنامه های خدمات پرستاری جهت استحضارمعاون محترم درمان ومدیران خدمات پرستاری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)ودكترعلی شریعتی :1-درتاریخ 26/12/91برنامه راندمدیریتی سال 92معاونت درمان ومدیرخدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشكی فساازبیمارستانهای حضرت ولی عصر(عج) و دكترعلی شریعتی تنظیم گردید.جهت ...

عملکرد اداره خدمات پرستاری

عملکرد اداره خدمات پرستاری عملكرد مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در سال 1394 1 – تدوین برنامه عملیاتی سال 94 2- راندهای بخش های درمانی بیمارستانها 3 – برگزاری جلسات متعدد با رئیس دانشكده پرستاری و مترونها و كارشناسان ستاد دانشگاه 4 – شركت در كلیه جلسات تشكیل شده از طرف معاونت پرستاری ...

استانداردها و آئین نامه های خدمات پرستاری

استانداردها و آئین نامه های خدمات پرستاری  تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه(دستورالعمل کشوری) استانداردهای پرستاری  دستورالعمل برنامه ملی پاسخ پرستاری در حوادث و بلایا  راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 با علائم خفیف در منزل   آئین نامه اعطای پروانه صلاحیت ...