معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006428264{main}( )...\index.php:0
20.04381349352Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.21554145136Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.21564145176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.25035044352Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.25035044352Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.29815167688Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.29815167768Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.29825168248Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.29825169760Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.29875191224include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

امور پرستاری و مامائی

عملكرد حوزه مامایی درسال 94:

-نظارت بر ثبت اطلاعات زایمان و تولد در سامانه سلامت مادر و نوزاد سال 94

-انتخاب و معرفی مامای نمونه كشوری و ارسال به وزارت متبوع

-ارزیابی بیمارستان دوستدار كودك (پایش شیر مادر) بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) به همكاری معاونت بهداشتی و ارسال پس خوراندبه بیمارستان 2 بار در سال

-پیگیری مادران پر خطر مراجعه كننده به بیمارستان

-نظارت بر اجرای اقدامات ده گانه بیمارستان دوستدار مادر و انجام زایمان فیزیولوژیك و زایمان بدون درد اسپاینال و كاهش مداخلات حین زایمان و كاهش سزارین در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

-هماهنگی در برگزاری 4 كمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و پیگیری مصوبات مربوطه در جهت حل مشكلات مربوطه به حوزه سلامت مادر و نوزاد

-حضور در تمامی ماموریت ها و جلسات مربوطه به حوزه مادر و نوزاد و باز خوراند به واحدهای مربوطه (حضور جلسه بیمارستانهای برتر در ترویج زایمان طبیعی در مرداد ماه در تهران – حضور در كنگره نوزادان یزد)

-نظارت بر برگزاری كارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان ولی عصر در شهریورماه

-هماهنگی جهت برگزاری كارگاه مدیریت شوك در بهمن ماه

-هماهنگی جهت برگزاری همایش فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی در نهم اسفند ماه

-شركت در كمیته های ترویج زایمان طبیعی بیمارستان و كمیته TL معاونت بهداشتی

-پیگیری و نظارت بر رایگان شدن TL هایی كه در كمیته تائید می شوند

-تكمیل فرم و ثبت اطلاعات در سامانه مراقبت تخصصی نوزادان

-انجام ارزیابی اعتباربخشی واحدهای بلوك زایمان NICU   و GYN

-انجام بازدیدهای منظم از مراكز درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها و تهیه گزارش بازدیدها و پس خوراند به واحدهای مربوطه

-بررسی حدود 70 مورد شكایت در زمینه درمان

-انجام امور مربوط به شروع به كار و تسویه حساب و اعلام نیاز پرسنل درمانی زیر مجموعه معاونت درمان

-پاسخگویی به نامه های ارسالی از وزارت

-تهیه برنامه عملیاتی واحد سلامت مادران و نوزادان سال 94

عملكرد 6ماهه اول92

عملكرد 6 ماه اول 91

docعملكرد 6 ماه دوم 91

docxعملكرد 6 ماه اول 93