معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006429352{main}( )...\index.php:0
20.05011351848Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.17853798544Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.17863798496Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.20774777880Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.20774777880Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.26524941000Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.26524941080Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.26534941560Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.26544943072Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.26594964536include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

ایمنی بیمار

 

قابل توجه همکاران عزیز و گرانقدر تمامی دستورالعمل ها و پمفلت های مربوط به مواجهه با کرونا در وب سایت عمومی معاونت درمان به آدرس : http://medcare.behdasht.gov.ir/ در قسمت درباره کرونا بارگذاری گردیده است . جهت مشاهده دستورالعمل ها بر روی آدرس تایپ شده کلیک نمائید.

pdfراهنمای ارزیابان بیمارستانهای دوستدارایمنی بیمار

pdfدستورالعمل مراقبت ورفتارباكودك ونوجوان درمراكزبستری

pdfدستورالعمل یكپارچه ترخیص ازاورژانس(دیتا)

pdfبسته خدمتی احیاء نوزادان

pdfپیش نویس استانداردتجهیزات بخش اورژانس بیمارستانی

pdfآئین نامه بهداشتی حمل دستی بار

pdfدستورالعمل اجراواصول راه اندازی سامانه تریاژبیمارستانی دربخش اورژانس

docراهنماهای ایمنی بیمار

pdfدستورالعمل معاینه وآزمایش های پزشكی كاركنان مراكزكارباپرتو

pdfضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشكی درمراكزدرمانی

pdfشواهدومدیریت كیفیت ارتقای سلامت دربیمارستانها

docxچك لیست بیهوشی ایمن

docxراهنمای جراحی ایمن

pdfشاخص های بخش اورژانس بیمارستانی (1)

pdf استاندارد بخش لیبرو زایمان

pdfدستنامه كارگاه تریاژ بیمارستانی به روش ESIویرایش چهارم

pdfآئین نامه اجرایی كنترل ونظارت بهداشتی برسموم وموادشیمیایی