معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428488{main}( )...\index.php:0
20.06401349896Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.32684142960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.32704143000Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.40005042304Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.40005042304Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.49355168672Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.49355168752Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.49375169232Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.49385170744Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.49485192208include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

واحد مددکاری

 • مراجعه روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم
 • مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت درفرم گزارش مددکاری
 • ارزیابی و اولویت بندی نیاز های عاطفی، روانی- اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران
 • ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار
 • همکاری و همفکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان
 • تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی به منظور بهبود روند درمان
 • شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی خاص برای آنها
 • بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه وپیگیری لازم مربوط به موارد خاص(اعم از کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، تجاوز به عنف، خودکشی، افراد معتاد، بی خانمان ، مجهول الهویه ،زندانی ، معلول ،مصدومین ترافیکی ،مبتلایان بهhiv ایدز، هپاتیت ،  T.S، end stage   و...
 • تشکیل و هدایت گروههایی ازبیماران و خانواده هایی که دارای مشکلات مشترک یا مشابه هستند به منظور تقابل و تعامل بین اعضای گروه جهت بهبود فرصتهای موجود وورفع موانع وفشارهای روانی - اجتماعی
 • ارتباط وجلب همکاری بامنابع اجتماعی موجود در جامعه ( دولتی و غیردولتی) و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان
 • بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد مددکاری اجتماعی
 • بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی
 • تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق و مسئولین ذی ربط به منظور حمایت جهت رفع مشکل بیماروخانواده
 • ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده های آنان به منظور ایجاد توانمندی های لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسایل و معضلات مددجو با استفاده از ابزارهای حرفه ای( مصاحبه، مشاهده ، بازدید منزل).
 • هماهنگی جهت ترخیص بیمار و تسهیل درتداوم مراقبت و پیگیریهای موارد خاص ودرصورت نیاز پس از ترخیص
 • حضورفعال در کمیته های بیمارستانی و ستادی
 • همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل روانی -اجتماعی درحوزه بهداشت ودرمان
 • شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایش سالیانه روز مددکار
 • اخذ مجوزجهت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت باهدف معرفی حرفه مددکاری به کارکنان و پرسنل مرکز درمانی
 • همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی وعملی دانشجویان مددکاری
 • همکاری در جهت آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به منظور آشنایی با حرفه مددکاری
 • همکاری در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحرانهای طبیعی و اجتماعی نظیر سیل ، زلزله، جنگ  .....
 • تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران
 • ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه های توسعه ای در مراکز درمانی بمنظور خدمت رسانی مطلوب به بیماران (اختصاص فضایی برای اسکان همراه بیمارانی که نیاز به بستری طولانی دارند ویا ویژه کودکان - مناسب سازی فضاهای فیزیکی مرکز درمانی جهت استفاده موارد خاص – راه اندازی ومدیریت وب سایت مددکاری مرکز درمانی)
 • ارائه گزارش های ماهیانه، فصلی و سالیلنه به واحد مددکاری اجتماعی ستاد دانشگاه و اداره مددکاری وزارتخانه
 • انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوی مقام مافوق در چارچوب شرح وظایف