معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003427368{main}( )...\index.php:0
20.07841347200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.26603787960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.26623787912Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.31974767040Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.31974767040Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.40914835064Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.40914835144Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.40924835624Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.40934837136Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.41084858600include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

واحـدهای اداری

معرفی امور آزمایشگاه ها:

مسئول امورآزمایشگاهها:  آقای مجتبی فاموری 
 مدرك تحصیلی: كارشناس علوم آزمایشگاهی 
 سابقه فعالیت: 6سال 
 شماره تماس: 07153314685

 


معرفی مسئول واحد بیماری های خاص:

كارشناس مسئول دیابت ، بیماری های روانی وسوختگی: خانم مریم اسفندیاری 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه فعالیت: 10سال 
 شماره تماس: 07153314661

 

 

  كارشناس مسئول بیماری های صعب العلاج وسرطان ، ناباروری : خانم دکتر نجمه آریا 
 مدرك تحصیلی:  پزشک 
 سابقه فعالیت:  8سال 
 شماره تماس:  07153314661

 

 


 

معرفی مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی:

 

مسئول آمار و مدارك پزشكی :  خانم لیلاسادات ابوالفتحی 
مدرك تحصیلی: كاردان آمارومدارك پزشكی 
سابقه مسئولیت: 7 سال 
شماره تماس: 07153314661

 


معرفی مسئول اداره درمان سوء مصرف مواد:

 

كارشناس اداره درمان سوء مصرف مواد: آقای علی محمدی
مدرك تحصیلی: كارشناس ارشد علوم آزمایشگاه   
سابقه كار: 8 سال 
شماره تماس: 07153314662

 


معرفی کارشناس امور متخصصین:

 

كارشناس امورمتخصصین:  خانم دكترفاطمه قدرتی 
مدرك تحصیلی: پزشك عمومی  
سابقه فعالیت: 3سال 
شماره تماس: 07153314659