معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427528{main}( )...\index.php:0
20.08661347464Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.37894118896Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.37914118936Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.42965008256Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.42965008256Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.56355175824Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.56355175904Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.56365176384Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.56375177896Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.56465199360include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

اداره اقتصاد درمان

 

مسئول اداره اقتصاد درمان: عبدالرزاق سرسبز
مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری
سابقه كار: 11سال
شماره تماس: 07153314662

 

 

تعریف علم اقتصاد:

اقتصاد درمان علمی است که به مطالعه و بررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند، پرداخته و نحوه ترکیب این منابع را جهت تولید خدمتی معین معرفی می کند تا به بالاترین بهره دهی و کارایی منجر شود.بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد اقتصاد درمان در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی امروزه این رشته به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است.

معرفی اداره:

از اهداف اساسی این دانشگاه (اداره اقتصاد درمان دانشگاه ) حداکثر نمودن رفاه جامعه از طریق افزایش بهره وری می باشد. بنابراین این واحد با علم به اینکه، هر برنامه و طرح بهداشتی و درمانی علاوه بر جنبه های اپیدمیولوژیک، درمانی و پیشگیری یک جنبه اقتصادی نیز دارد به دنبال این است که با اتخاذ تصمیم های درمانی و بهداشتی، اعم از تصمیم های بزرگ مانند تخصیص منابع مالی و انسانی برای پیشگیری از بیماری های واگیردار، تغذیه و بهسازی محیط درمان و تصمیم های کوچک مانند نوشتن نسخه برای بیمار، پرداخت اضافه کاری به کارکنان یک مرکز بهداشتی و تصمیماتی از این دست به این هدف ارزشمند دست یابد.این اداره بااستفاده ازوجودكارشناسان مجرب در زمینه های درمان وپشتیبانی با شرح وظایف ذیل فعالیت خودرا آغازنموده است:

1-هزینه ودرآمد

2-امورتعرفه ها

3-اموربیمه ای

4-حوادث ترافیكی

5-امورآموزش