معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010427528{main}( )...\index.php:0
20.07171347464Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.32844109384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.32854109424Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.40614994552Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.40614994552Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.55795162120Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.55795162200Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.55815162680Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.55815164192Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.55915185656include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کمیسیون پزشکی

   
شماره تماس: 07153314685

 

تاریخچه كمسیون پزشكی دانشگاه :

كمسیون پزشكی دانشگاه درسال 1375 با حضور 2 پزشك ودبیر كمسیو ن ورئیس كمسیون پزشكی تشكیل شد.پرونده های مربوط به كمیته امداد امام خمینی و سایر ادارت برای تایید  از كارافتادگی و بیماری جهت تحت پوشش قرار گرفتن به کمیسیون پزشکی دانشگاه ارجاع میشد. درسال 1382 كمسیون پزشكی کمیته امداد امام خمینی از کمیسیون دانشگاه جدا گردید .