معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427848{main}( )...\index.php:0
20.06511348296Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33174111592Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33184111632Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.38134996024Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.38134996024Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.42995109336Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.42995109416Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.43005109896Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.43015111408Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.43125132872include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

  1. بررسی مرخصی های استعلاجی کلیه پرسنل دانشگاه 
  2. بررسی مرخصی های استعلاجی بیشتر از 4ماه سایر سازمانهای شهرستان
  3. بررسی موارد بیماریهای صعب العلاج
  4. بررسی اعتراض به مرخصی استعلاجی سایر سازمانها( زیر 4 ماه که مورد تائید پزشک معتمد سازمان مذکور قرار نگرفته است) 
  5. بررسی ازكارافتادگی کلیه کارکنان دولت