معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427848{main}( )...\index.php:0
20.04451348264Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.28424110464Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.28444110504Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.33674994640Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.33674994640Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.38385107952Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.38395108032Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.38405108512Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.38405110024Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.38505131488include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

اقتصاد درمان و کمیسیون ها

بررسی 15پرونده سرطانی جهت تائیدبیماری ومقدارداروی موردنیاز،بررسی 3مورداستعلاجی پرسنل دستگاههای دولتی وبررسی 2پرونده ازكارافتادگی پرسنل دركمسیون پزشكی مورخ 27/10/91


docxعملكرد 6 ماه اول سال 93