معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427912{main}( )...\index.php:0
20.06491348456Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.43954120400Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.43974120440Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.48805007456Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.48805007456Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.53055120760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.53055120840Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.53065121320Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.53075122832Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.53165144296include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اداره ارزیابی و صدورپروانه ها یکی از واحد های معاونت درمان بوده که بیشترین مراجعه کننده را در این حوزه دارا می باشدو وظایف تاسیس ، پایه ریزی اصولی و منطبق با استاندارد مراکز و موسسات، مطبها و دفاتر ( ارزیابی فضای فیزیکی ، تجهیزات و امور مربوط به مجوز و پروانه ها ) را عهده دار می باشد .

جھت انطباق فضاھای درمانی با استانداردھای مصوب وموجود، ازفضای فیزیکی کلیه مراکز وموسسات درمانی قبل از افتتاح وبھره بردای توسط کارشناسان اداره ارزیابی و صدور پروانه ھا بازدید به عمل می آید.

در صورت عدم تایید فضای فیزیکی ، فعالیت انھا وجھه قانونی ندارد .

اجازه تاسیس به کلیه افراد حقیقی وحقوقی که صلاحیت انھا به تایید کمسیون قانونی رسیده باشد و درچارچوب قوانین مقررات موجودداده می شود .

به ھر فرد واجد شرایط بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی شود و ھر فرد می تواند حداکثردر دو موسسه پزشکی (یک حقیقی ویک حقوقی ) به عنوان موسس عضویت داشته باشد ..