معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427880{main}( )...\index.php:0
20.03881348424Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.28644119408Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.28674119448Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.35025008512Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.35025008512Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.40615120816Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.40615120896Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.40645121376Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.40655122888Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.40815144352include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

عملكرد واحد درمان سوء‌ مصرف مواد در سال 94

1 – انجام نظارت و بازرسی از مراكز درمان سوء مصرف مواد به صورت ماهیانه

2 – ارسال آمار و اطلاعات مربوط به مراكز درمان سوء مصرف مواد به وزارت متبوع و اسانداری

3 – پیگیری جهت اختصاص بودجه به صورت 6 ماهه جهت برنامه اعتیاد

4 – پیگیری جهت اخذ مجوز آموزشی جهت پرسنل پزشكان ، روانشناسان ، پرستاران ، مددكاران مراكز

5 – برگزاری سمینار ها و كارگاههای آموزشی جهت گروههای هدف در سال 94

6 – بررسی و تائید دارویی مراكز درمان سوء‌مصرف به صورت ماهیانه و ارسال آن به معاونت غذا و داروی دانشگاه

7 – پیگیری جهت راه اندازی یك واحد مركز درمان سوء مصرف مواد بخش دولتی در زاهدشهر

8 – ارسال گزارش نظارت بر مراكز درمان و كاهش آسیب به صورت 3 ماهه به استانداری

9 – آموزش توجیهی بدو ورود به خدمت جهت پرسنل مراكز درمان سوء‌ مصرف مواد بخش دولتی و خصوصی

10 – پیگیری و جواب نامه ها و مكاتبات اداری از طرف وزارت متبوع و استانداری


لیست وآدرس مراكزترك اعتیاد دولتی درشهرستان فسا

pdfلیست وآدرس مراكزترك اعتیاد خصوصی درشهرستان فسا

docxعملكردشش ماه اول سال93