معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006427368{main}( )...\index.php:0
20.04231347240Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.30414221056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.30424221096Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.33025155168Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.33025155168Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.35915201288Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.35915201368Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.35915201848Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.35925203360Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.35965224824include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006427368{main}( )...\index.php:0
20.04231347240Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.30414221056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.30424221096Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.33025155168Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.33025155168Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.35915201288Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.35915201368Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.35915201848Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.35925203360Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.35965224824include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

حاکمیت بالینی


( ! ) Notice: Undefined index: i in C:\wamp64\www\darman\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006427368{main}( )...\index.php:0
20.04231347240Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.04231347240Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( )...\CMSApplication.php:196
40.13692903272Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( )...\SiteApplication.php:233
50.13992929232Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( )...\SiteApplication.php:194
60.14192943312Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( )...\ComponentHelper.php:377
70.14192960368require_once( 'C:\wamp64\www\darman\components\com_content\content.php' )...\ComponentHelper.php:402
80.14412973376ContentController->execute( )...\content.php:43
90.14412973376ContentController->display( )...\BaseController.php:710
100.14412973376ContentController->display( )...\controller.php:118
110.14673069680Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( )...\BaseController.php:663
120.15043090376ContentViewCategory->display( )...\ViewController.php:102
130.22464124696ContentViewCategory->display( )...\view.html.php:250
140.22734132960ContentViewCategory->display( )...\CategoryView.php:245
150.22734132960ContentViewCategory->loadTemplate( )...\HtmlView.php:230
160.22794150600include( 'C:\wamp64\www\darman\templates\fums\html\com_content\category\blog.php' )...\HtmlView.php:701
170.22884219944ContentViewCategory->loadTemplate( )...\blog.php:57
180.22904237056include( 'C:\wamp64\www\darman\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php' )...\HtmlView.php:701

فرم ها و دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی

فرم ها و دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی شاخصهای ملی بخش اورژانس بیمارستانی

گایدلاین های حاکمیت بالینی

گایدلاین های حاکمیت بالینی مراقبتهای ویژه قلبی استانداردهای حرفه ای اقدامات عمومی در پرستاری پرستاری دربحران سیستم گوش وحلق وبینی سالمندی سرطان سیستم تنفس سیستم قلب و عروق سیستم اعصاب وروان سیستم پوست سیستم عضلانی -اسكلتی سیستم غددمترشحه داخلی سیستم گوارش سیستم مغز و اعصاب مایعات ...