معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427400{main}( )...\index.php:0
20.09371347264Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.32833792552Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.32853792504Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.38884776704Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.38884776704Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.44254835832Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.44264835912Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.44274836416Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.44284837928Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.44414859392include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200
ارسال پیام

تماس با ما

آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شهرستان فسا:

بلوارشهیدرجائی،میدان ابن سینا،دانشگاه علوم پزشكی ،ساختمان اداری، طبقه دوم،معاونت درمان

 

شماره های تماس معاونت درمان :

آدرس پست الكترونیك شماره تماس نام واحد
07153314660 معاون درمان
07153314659 مدیردرمان
  07153314660 دبیرخانه ونمابر
07153314663 آمارومدارك پزشكی
07153314663 حاكمیت بالینی
07153314663 رسیدگی به شكایات
07153314663 امورمامائی
07153314661 تجهیزات پزشكی ونمابر
07153314685 امورآزمایشگاهها
07153314685 تداركات
07153314685 بیماریهای خاص
07153314685 اداره مدیریت خدمات پرستاری
07153314662 نظارت بردرمان واعتباربخشی بیمارستانی
07153314662 صدورپروانه ها
07153314662 امورعمومی