معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005430632{main}( )...\index.php:0
20.04391354664Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.22064128080Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.22074128120Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.24725018488Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.24725018488Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.27955130792Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.27955130872Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.27965131352Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.27965132864Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.28015154328include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

در این جلسه که با حضور حداکثری اعضاء تشکیل گردید، خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه، با توجه به اهمیت نقش پرستاری در ارتقاء سلامت جامعه بر تلاش صاحبین فرآیند در دانشگاه علوم پزشکی فسا در ارتقاء توانمندی های محوری پرستار به عنوان آموزش دهنده ، مشاور، مراقبت کننده، هماهنگ کننده و نظم دهنده درمان بیمار تاکید نمودند. در ادامه نقشه جامع پرستاری کشور در افق 1404 مطرح گردید.. این جلسه مصوباتی نیز به دنبال داشت.