معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005430632{main}( )...\index.php:0
20.05011354920Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.25424121712Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.25444121752Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.30315011096Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.30315011096Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.35285123400Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.35285123480Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.35295123960Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.35295125472Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.35345146936include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به اطلاع همکاران محترم پرستاری می رساند؛ عطف به نامه مرکز سنجش آموزش پزشکی ، ثبت نام متقاضیان در آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران از تاریخ 30/4/99 لغایت 1/5/99 تمدید گردیده است.