معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003428296{main}( )...\index.php:0
20.06001349384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.27303792216Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.27323792168Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.33594754480Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.33594754480Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.41734823168Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.41744823248Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.41754823728Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.41754825240Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.41854846704include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

مجموعه ی حاضر تحت عنوان راهنمای آموزشی اچ آی وی/ ایدز و  بیماریهای آمیزشی(ویژه ی بهورز)  جهت ارتقای دانش بهورزان عزیز و با همكاری كـارشناسان زبده ی دانشگاههـای علوم پـزشكی، مركز مدیریت بیماری ها و مركز تـوسعه ی شبكه و ارتقای سـلامت و بـا حمـایت دفتـر صنـدوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران تهیه  شده است. 

مـركـز مـدیـریت بیـمـاری هـا از نقطه نظرهـا، پیـشنهادهـا و انتقادهـای تمـام صاحب نظران و دست اندركاران آموزشی، پژوهشی و اجـرایی امور بهداشتیـ درمانی استقبال می كنـد؛ بنابـرایـن، خواهشمند است این مركز را درجهت بهبود كیفی متـون علمی و پژوهشی یـاری فـرمایید.  

پیوست ها:

1_94_10.pdf حجم فایل:404.97 کیلوبایت