معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428104{main}( )...\index.php:0
20.05651349000Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.22213792664Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.22223792616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.26874755696Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.26874755696Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.30864814104Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.30864814184Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.30874814664Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.30884816176Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.30974837640include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

حدود 50 گونه از گونه هـای فـوق ازنظـر پـزشـکی و بـهـداشت عـمـومی اهمیتـی خـاص دارنـد. 

براساس آمارهای علمی و معتبـر، در مناطق جنـوب و جنـوب غـربی ایران نسبت به سایـر کـشورهـای پـرخطر، گـزش عقـرب یـک مـشکل جـدی است. بسیـاری از عـوامـل، به خـصوص گستـرش حـاشیه نشینی، فقـر و تنـگدستی، استـفاده از مصالح سـاختمانی نـامناسب و عـدم آگـاهی لازم، جـزئی از ایـن عوامل محسوب میشـونـد.  

اداره ی پـیشگیـری از سوانح و حوادث مرکز مدیـریت بیماری ها، با توجه به رسالت خود در سـال 1383، با استـفـاده از مـطالعـات مبتنی بـر شـواهـد و بـهـرهگـیـری از متخصصان و استادان فن به تـشکیـل »کمیتـه ی کـشوری پیشگیـری از گـزش جـانـوران زهـری ایـران« با اولـویت پیشگیـری از گزش عقرب، مـار، عنکبـوت و زنبـور اقـدام نمود. این اداره برنـامه ی مـدونی را بـا همـکاری دانشگاه هـای پیشـگام در این برنـامه تهیـه کرد و در اولین کـارگاه کشـوری در خـرداد 1384 در کاشـان، بـه دانشـگاه هـای کشـور ابلاغ نمود و ادغام برنـامه در نظام سلامت کشور را بـه صورت جـدی تأکیدکرد.  

پیوست ها:

1_94_16.pdf حجم فایل:1.28 مگابایت