معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004428264{main}( )...\index.php:0
20.03931349352Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.14693793432Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.14703793384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.17344757008Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.17344757008Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.21284817496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.21284817576Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.21294818056Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.21294819568Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.21344841032include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

می تـوان بیماری هـا را بـراسـاس قـابلیت انتقـال به دو گـروه واگیـر و غیـرواگیـر تقسیم کـرد. بیـمـاری هـای غیرواگیر که گاه از  مهمترین آنها بـا عنوان  بیماریهای مزمن یادمی شود، اینک حـدود 43% بار بیماری هـا رادربر می گیرند  و با روندی فزاینده درحال اشغال جایگاه نخست در فهرست بار بیماری ها هستند. این رقم ازبار ناشی از سوانح و حوادث که پیامدهای غیرواگیر دارند جدا است.

 هرچند ممکن است اطلاعات مربوط به بار برخی از  بیماریهای غیرواگیر دردسترس باشد، ولی آگاهی ازتوزیع عوامل خطر آنها در جامعه ضروری و برای طراحی  برنامه های پیشگیر ی و کنترل کشورها لازم است .

این اطلاعات آینده ی بار بیماری هـا را  پیشبینی  می کنند و لازم است به شیوه ای تهیه شده و انتشاریابند که باموفقیت تصویب سیاست های مرتبط را هـدایت کننـد. سـازمـان بهداشت جهانی  رویکرد گام به گام به مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را بـرای یاری کشورهای درحال توسعه درجهت دستیابی به نمایی ازاین عوامل خطر ابـداع و تـوصیه کرده است. این ابتکار بر گردآوری مستمر مقادیر اندک  از اطلاعات با کیفیت خوب تمرکزدارد که سـه گام آن از پـرسشگری با پرسش نامـه تا تکمیل اطلاعـات با سنجش هـای جسمی و آزمایشگاهی  تعریف می شود.

پیوست ها:

1_94_gozaresh bimarihaye gheir vagiri.pdf حجم فایل:1,013.43 کیلوبایت