معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006428104{main}( )...\index.php:0
20.08611349000Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.42714117392Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.42744117432Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.48155001328Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.48155001328Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.52995114400Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.52995114480Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.53005114960Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.53015116472Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.53105137936include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

مرکز مـدیـریت بیماری هـای کشـور که مسئـولیت تـدوین راهنماهـای علمی ـ عملیاتی کشـور را بـه عهـده دارد، در راستـای وظایف سنـگین خـود در جهت تـأمیـن، حفظ و ارتقای سـطح ســلامت جـ ـامعه، نـ اگــزیر اسـت ازسیستم هـای مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری اپیدمیولوژیک، گـزارش دهی، همه گیـری شناختی، آمـوزش، مشاوره، پروفیلاکسی های گوناگون بهره گیرد. مـرکـز مـدیـریت بیماری هـا جهت دستیابی بـه اهـداف خـود  بــه عشـق وفـداکاری انسا نهای علاقه مند، به علم و دانش اسـاتید دلسوز، به خـرد و انـدیشه ی  عـارفانـه ی  محققان خاموش و پـرکار، و بـه عمل هنرمندانه ی عـاملان  بیتکلف، هـمواره وابستـه است. 

مجموعه ی حاضر ترجمه ی ویژه نـامه ی سـال 2004 »انجمن دیـابت آمـریکا« است که در فصل هـای متعدد به نکته های مهم بیماری ازجمله ورزش، تغذیـه، عوارض حاد و مزمن بیماری، روش های مناسب درمان، مشکلات عملی در زندگی روزمـره، مـانند شـرکت در اردوهـای ورزشی، استخـدام، مسافـرت و غیـره بـه نحو جـامعی پرداخته است و از ویـژگی هـای آن رویکرد مبتنی بـر شــواهد است که در آن بـرخی بـاورهـا و  عملکردهـای بدون شــواهد کنار گذاشته شـده است. 

مرکز مـدیـریت بیماری هـا از نقطه نظرهـا، پیشنهادهـا و انتقادهـای تمـام صـا حبنظـران و دسـت  انــدکاران آمـوزشی، پـژوهشی و اجـرایی امـور بهـداشتی درمـانی استقبا لمی کنـد؛ بنابـراین خواهشمند است این مـرکز را در جهت بهبود کیفی متـون عملی و پژوهشی یار ی فـرمایید.  

پیوست ها:

1_94_tashkhis & darman diabet.pdf حجم فایل:3.34 مگابایت