معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006428104{main}( )...\index.php:0
20.09071348872Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.41904115904Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.41924115944Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.47024999808Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.47024999808Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.51245112880Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.51245112960Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.51255113440Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.51265114952Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.51355136416include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

بر نامه ایمن سازی  کشور از تجربیات موفق ملی و بین المللی  در زمینه بهداشت همگانی است. 

جمهوری اسلامی  ایران با بهـره  گیـری از زیـر سـاختار  قدرتمنـد  شـبکه مراقبـت هـای اولیـه  بهداشـتی وکارکنان  دلسوز آن ،  نظام علمی  مراقبت  از بیماریهای قابل پیشگیری  با واکسن  و زنجیره سرد  مناسـب ، توانسته است  پاسخ  شایسته ای  به نیاز  جامعه  داده و بـیش از 97 درصـد گـروه  هـدف را  تحـت پوشـش واکسیناسیون  همگانی  قرار دهد.  شاخص های  پوشش در روستاها  و شهرها  حاکی  از عدالت  در توزیع  منابع ایمن سازی  برای تمام  مردم است . کمیته  علمی و کشوری  ایمن سازی که از اسـاتید  مبـرز و عـالمدانشگاهها و موسسـات  تحقیقـاتی  تشـکیل  مـی شـود  رهبـری  ایـن حرکـت  بـزرگ را بـه عهـده دارد وهمکاران دانشمند  و دلسوزم  در مرکز مدیریت  بیماریهای واگیر به حق این وظیفه ملی را به درستی  انجـاممی دهند . کتاب  حاضر  آخرین  دستورالعمل  واکسیناسیون  همگانی است  کـه بـه تصـویب رسـیده و در کشور  اجرا می گردد .  توفیق همه دست اندرکاران و سلامت  ملت بـزرگ  ایـران را از پیشـگاه  خداونـدتبارک  و تعالی  مسئلت دارم.  

پیوست ها:

eimensazi.pdf حجم فایل:252.34 کیلوبایت