معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003427944{main}( )...\index.php:0
20.07101348648Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33604114336Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33624114376Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.38774997440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.38784997440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.46795120792Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.46795120872Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.46815121352Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.46825122864Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.46935144328include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

مسـئولیت خطیر تهیه ی طرح پیشگیری و کنترل دیـابت و تـدوین راهنما و دستورالعمل هـای علمیـعملیاتی آن، اجـرای طرح دیـابت به صـورت آزمـایشی در 17 دانشـگاه علوم پـزشکی کشور و پایش و ارزشیابی آن و درنهایت بازنگری و رفع کمبودها و روز آمد کردن این طـرح به  عهـده ی همکارانم در ایـن مـرکـز، جمعی از اعضـای محتـرم هیـأت علمی و دیگـر همکاراندانشگاه هـای علـوم پـزشکی کشـور به ویـژه 17 دانشگاه مجـری طـرح آزمـایشی دیابت و صاحب نظران عضـو کمیته ی کشـوری دیـابت بوده است.

اکنـون برنامه ی پیشگیری و کنترل دیابت در نظام سلامت کشور ادغام گردیده است وامیدوارم اجرای این برنامه  موجب ارتقای سلامت جامعه، به ویژه عزیزان مبتلا به دیابت  شود.

مرکـز مدیریـت بـیماری هــا از نقطـه نظرهـا، پیشنهاده ـا و  انتقادهـای تمام صاحب نظران ودسـت اندرکاران آموزشی، پژوهشی و اجـرایی امور بهداشتی درمانی استقبال می کنـد؛ بنابراینخواهشمند است این مرکز را در جهت بهبود کیفی متـون عملی و پژوهشی یاری فـرمایید.

پیوست ها:

1_94_karshenas taghziye.pdf حجم فایل:688.20 کیلوبایت