معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003428104{main}( )...\index.php:0
20.08351348936Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.29973792376Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.30003792328Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.34934755888Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.34934755888Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.43544824576Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.43544824656Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.43564825136Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.43574826648Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.43704848112include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری قلبی، سكته مغزی، دیابت، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی مهمترین علت مرگ و بار بیماری )سال های از دست رفته عمر به دلیل مرگ و ناتوانی( در جهان هستند ،بطوری كه از 58 میلیون مرگ در سال 2005، تقریباً 35 میلیون مرگ به علت این بیماری ها رخ داده است. از میان بی ماریهای غیر واگیر بیماری های قلبی عروقی از شایعترین بی ماریها و عامل یك چهارم مرگ و میرها در جهان هستند .

در كشور ما نیز حدود 40% مرگ ها ناشی از بیماری های قلبی عروقی است و حدود 5/10% بار بیماری ناشی از این بیماری ها است و بخش بزرگی از منابع نظام سلامت در راه درمان  آنها هزینه  میگردد .

امروزه، افزایش فشارخون یكی از مهمترین مشكلات سلامت عمومی و رو به گسترش در سطح دنیا بالاخص در كشورهای در حال توسعه به علت شیوع بالای آن و ارتباط با بیماری قلبی عروقی می باشد .تخمین زده شد در سال 2000 در دنیا فشارخون بالا سبب 1/7 میلیون مرگ یعنی حدود 13% كل مرگ ها گردیده است. این مرگ ها بالغ بر 4/4%  از كل بار بیماری در دنیا بودند .

پیشرفت در تشخیص و درمان فشارخون بالا نقش مهمی در كاهش قابل توجه مرگ های ناشی از بیماری های عروق كرونر قلب و سكته مغزی در كشورهای صنعتی داشته است. با این حال در بسیاری از كشورها كنترل فشارخون بالا در چند سال اخیر عملاً كاهش داشته است .

پیوست ها:

rahnama_feshar_khon_147756.pdf حجم فایل:2.68 مگابایت