معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427656{main}( )...\index.php:0
20.07271347880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.96244300128Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.96264300168Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
51.01485181984Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
61.01485181984Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
71.06285294408Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
81.06285294488Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
91.06295294968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
101.06305296480Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
111.06415317944include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427656{main}( )...\index.php:0
20.07271347880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.96244300128Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.96264300168Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
51.01485181984Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
61.01485181984Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
71.06285294408Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
81.06285294488Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
91.06295294968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
101.06305296480Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
111.06415317944include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

راهنمای آموزش ایدز و بیماری های آمیزشی

راهنمای آموزش ایدز و بیماری های آمیزشی مجموعه ی حاضر تحت عنوان راهنمای آموزشی اچ آی وی/ ایدز و  بیماریهای آمیزشی(ویژه ی بهورز)  جهت ارتقای دانش بهورزان عزیز و با همكاری كـارشناسان زبده ی دانشگاههـای علوم پـزشكی، مركز مدیریت بیماری ها و مركز تـوسعه ی شبكه و ارتقای سـلامت و بـا حمـایت دفتـر ...

برنامه و راهنمای ایمن سازی

برنامه و راهنمای ایمن سازی بر نامه ایمن سازی  کشور از تجربیات موفق ملی و بین المللی  در زمینه بهداشت همگانی است.  جمهوری اسلامی  ایران با بهـره  گیـری از زیـر سـاختار  قدرتمنـد  شـبکه مراقبـت هـای اولیـه  بهداشـتی وکارکنان  دلسوز آن ،  نظام علمی  مراقبت  از بیماریهای قابل پیشگیری  ...

راهنمای کنترل گزش جانوران زهردار

راهنمای کنترل گزش جانوران زهردار حدود 50 گونه از گونه هـای فـوق ازنظـر پـزشـکی و بـهـداشت عـمـومی اهمیتـی خـاص دارنـد.  براساس آمارهای علمی و معتبـر، در مناطق جنـوب و جنـوب غـربی ایران نسبت به سایـر کـشورهـای پـرخطر، گـزش عقـرب یـک مـشکل جـدی است. بسیـاری از عـوامـل، به خـصوص گستـرش ...

راهنمای درمان دیابت نوع 2

راهنمای درمان دیابت نوع 2 مرکز مدیریت بیماری های کشور که مسئـولیت تدوین راهنماهای  علمی عملیاتی کشور را بـه عهـده دارد، در راستـای وظایف سنگین خـود درجهت تـأمین، حفظ و ارتقـای سطح سلامت جامعه، ناگزیر است از سیستم های مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری، گزارش دهـی، همه گیـر شناسی، آمـوزش ...

اطلاعات و آمار بیماری های غیرواگیر در ایران

اطلاعات و آمار بیماری های غیرواگیر در ایران می تـوان بیماری هـا را بـراسـاس قـابلیت انتقـال به دو گـروه واگیـر و غیـرواگیـر تقسیم کـرد. بیـمـاری هـای غیرواگیر که گاه از  مهمترین آنها بـا عنوان  بیماریهای مزمن یادمی شود، اینک حـدود 43% بار بیماری هـا رادربر می گیرند  و با روندی فزاینده درحال اشغال ...

کارشناس تغذیه و دیابت

کارشناس تغذیه و دیابت مسـئولیت خطیر تهیه ی طرح پیشگیری و کنترل دیـابت و تـدوین راهنما و دستورالعمل هـای علمیـعملیاتی آن، اجـرای طرح دیـابت به صـورت آزمـایشی در 17 دانشـگاه علوم پـزشکی کشور و پایش و ارزشیابی آن و درنهایت بازنگری و رفع کمبودها و روز آمد کردن این طـرح به  عهـده ...

راهنمای جامع تشخیص و درمان دیابت

راهنمای جامع تشخیص و درمان دیابت مرکز مـدیـریت بیماری هـای کشـور که مسئـولیت تـدوین راهنماهـای علمی ـ عملیاتی کشـور را بـه عهـده دارد، در راستـای وظایف سنـگین خـود در جهت تـأمیـن، حفظ و ارتقای سـطح ســلامت جـ ـامعه، نـ اگــزیر اسـت ازسیستم هـای مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری اپیدمیولوژیک، ...

راهنمای کنترل فشار خون بالا برای پزشکان

راهنمای کنترل فشار خون بالا برای پزشکان همانند سابر بیماری های غیر واگیر، اهمیت بیماری فشارخون بالا روزبه روز بیشتر مشهود می شود. در بعضی از كشورهای منطقة مدیترانة شرقی سازمان جهانی بهداشت، حدود 25% افراد بزرگ سال به این بیماری مبتلا هستند.  فشارخون بالا، افراد را در معرض توسعة عوارض  قلبیعروقی ...

اصول پیشگیری و مراقبت از بیماری ها

اصول پیشگیری و مراقبت از بیماری ها بیماری های عفونی واگیردار از قدیمی ترین دشمنان سلامت بشر هستند . همه گیری های ایجاد شده توسط برخی از آنها ( وبا –آنفلوانزا ) در قرن های گذشته خسارات سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده است . علی رغم پیشرفت های شگرف علم پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری ...

راهنمای اندازه گیری فشار خون

راهنمای اندازه گیری فشار خون بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری قلبی، سكته مغزی، دیابت، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی مهمترین علت مرگ و بار بیماری )سال های از دست رفته عمر به دلیل مرگ و ناتوانی( در جهان هستند ،بطوری كه از 58 میلیون مرگ در سال 2005، تقریباً 35 میلیون مرگ به علت این ...