معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003428296{main}( )...\index.php:0
20.06801349384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.40714112880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.40724112920Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.45444995888Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.45444995888Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.53175162712Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.53175162792Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.53185163272Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.53185164784Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.53275186248include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مقالات و مطالب علمی

 

مدیریت سازمان ها و تیم های بهداشتی و درمانی در شرایط بحران ، پیچیده و چالش برانگیز است و دو بخش مهم دارد:

رهبری و سرو سامان دادن امور.

در شرایط بحران ، نقش رهبری بسیار بیشتر مورد نیاز است. شناخت نیازهای روانشناختی افراد، مدیریت استرس ، ارتباط خوب ، و حفظ انگیزه و روحیه تیم در بحران ها ضروری است.

نقش رهبری خود را فراموش نکنید. برای اطمینان از آمادگی تیم های مختلف ارائه دهنده خدمات درمانی و مدیریت مطلوب در شرایط بحران ، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

*یکی از مهمترین دلایل اضطراب افراد ، ابهام و غیرقابل پیش بینی بودن شرایط است. در سبک مدیریتی جامعه ما ترسی فراگیر از انتشار اطلاعات وجود دارد. در حالی که ......

 

 

پیوست ها:

مدیریت بحران و سلامت روان- ویژه مدیران.pdf حجم فایل:75.25 کیلوبایت