معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003428296{main}( )...\index.php:0
20.09061349384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.40444108800Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.40474108840Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.47084990912Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.47084990912Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.52565103984Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.52565104064Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.52575104544Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.52575106056Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.52685127520include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

این جلسه باحضورریاست محترم دانشگاه ،معاون محترم درمان ومدیرگروه محترم بیهوشی ،اساتیدومتخصصین وكارشناسان برگزارگردید.لازم به ذكراست میزان زایمان های انجام شده بابی حسی اسپاینال دراردیبهشت ماه 50%زایمان های طبیعی انجام شده دراین ماه بودكه جناب آقای دكترذاكری مدیرگروه محترم بیهوشی ازمتخصصین وپرسنل بلوك زایمان تقدیروتشكرنمودند.