معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428296{main}( )...\index.php:0
20.06981349448Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.34944113392Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.34964113432Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.41364996496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.41364996496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.45985109568Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.45985109648Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.46005110128Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.46005111640Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.46125133104include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

از مطبهای دندانپزشکی فعال سطح شهر توسط واحد امور دندانپزشکی اداره نظارت بر درمان بازدید مستمر انجام می گردد.

تابش کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی اظهار داشت : طی بازدید مستمر از مطبها و مراکز خدمات جامع سلامت دهان و دندان، مطبها از نظر رعایت پروتکل های وزارت بهداشت درخصوص کرونا از قبیل : وجود تهویه در مطب ، تهیه پک برای هر بیمار، نصب پمفلت آموزشی کرونا، رعایت فاصله اجتماعی و ... بررسی می گردد. برخی مطبها علاوه بر انجام کامل پروتکل های ارسالی از وزارت، چندین مورد اختیاری از قبیل ماده ضدعفونی و دستگاه ضدعفونی هوا(UV) هم موجود داشتند.

کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی اذعان داشت ضمن تذکر کتبی و شفاهی به برخی مطبها ، چک لیست های ارسالی از وزارت به تمامی مطب ها ارسال گردیده و مقرر شد که مستندات اقدامات اصلاحی توسط مطبهای دارای نواقص به ایشان ارجاع داده شود.