معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج)

درمانگاه دولتی عمومی حضرت ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكی به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی اطفال، زنان و زایمان، فوق تخصص ریه ،فوق غدد بزرگسالان ، فوق غدد اطفال، فوق كلیه و مجاری ادراری اطفال، فوق ایمونولوژی بزرگسالان، داخلی، توانبخشی، اعصاب و روان ،قلب و عروق، جراحی عمومی، مغز و اعصاب ،چشم ،عفونی و جراحی مغز و اعصاب و همچنین آزمایشگاه ، تست ورزش، اكوكاردیوگرافی، الكتروكاردیوگرافی، تست ریه، الكتروبیوگرافی، الكتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسكن، پاتولوژی فعالیت دارد.

مسئول درمانگاه :سركارخانم بانیانی

ساعت فعالیت درمانگاه:7الی 13از16الی 21

شماره تماس:53315012-24داخلی 212،  53316412 -53316413-53316414

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج):

 

نوع تخصص

نام متخصص

ردیف

داخلی فوق تخصص ریه

آقای دكترغلامپور

1

اطفال

خانم دکتر برزو

2

اطفال

خانم دکتر آیتی

3

فوق غدد اطفا ل

آقای دكترنیكفر

4

فوق غدد اطفا ل

آقای دكترهدایت

5

فوق نوزادان

آقای دکتر کرمی مقام

6

فوق كلیه اطفا ل

خانم دكتربازرگانی

7

اطفال

آقای دکتر نورصادقی

8

داخلی

آقای دکتر منصوری

9

فوق روماتولوژی

خانم دکتر محقق

10

زنان وزایمان

خانم دکتر مرادی

11

زنان وزایمان

خانم دکتر احمدی

12

زنان وزایمان

خانم دکتر خزاعی

13

داخلی

آقای دکتر صادقی

14

فوق گوارش بزرگسالان

خانم دکتر یزدانی

15

مغزواعصاب

خانم دکتر شعبانی

16

مغزواعصاب

آقای دکتر مسعودی نژاد

17

توانبخشی

خانم دکتر کلهری

18

روانپزشكی

خانم دكترهدایتی

19

روانپزشكی

خانم دکتر معتضدیان

20

قلب وعروق

آقای دكترولی زاده

21

قلب وعروق

آقای دكتربهرامعلی

22

قلب وعروق

آقای دكترساعد

23

جراحی عمومی

آقای دكترپاكدامن

24

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر محمد جمالی

25

داخلی

خانم دکتر کامران پور

26

فوق هماتولوژی

آقای دکتر قناطیر

27

عفونی

آقای دکتر کریمی

28

روانپزشکی

آقای دکتر عابدی

29

جراحی عمومی

خانم دکتر زهرا زارعی

30

زنان وزایمان

خانم دکتر فاطمه زارعی

31

زنان وزایمان

خانم دکتر ارشدی

32

چشم

خانم دکتر گنجی اناری

33

چشم

آقای دکتر رزمی

34

قلب وعروق

آقای دکتر احمدی

35

قلب وعروق

خانم دکتر خالصی

36

فوق جراحی قلب

آقای دکتر زراعتیان نژاد

37

اطفال

خانم دکتر اسماعیل زاده

38

بیهوشی

آقای دکتر مرادی

39

بیهوشی

آقای دکتر وجدانی

40

بیهوشی

خانم دکتر احمدی

41

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه :

 

 

نوع تخصص

نام متخصص

ردیف

فوق تخصص ریه

آقای دكترغلامپور

1

داخلی

خانم دکتر کامران پور

2

داخلی

آقای دکتر صادقی

3

داخلی

آقای دکتر منصوری

4

فوق هماتولوژی

آقای دکتر قناطیر

5

فوق گوارش

خانم دکتر یزدانی

6

داخلی فوق روماتولوژی

خانم دکتر محقق

7

چشم

آقای دكتربنی فاطمی

8

گوش وحلق وبینی

آقای دكترمعتضدیان

9

ارتوپدی

آقای دكترعسكری

10

ارتوپدی

آقای دكترجمالی

11

ارتوپدی

آقای دكترابوئی

12

پوست ومو

آقای دكترپرهیزكار

13

پوست ومو

آقای دكترلهراسب

14

روانپزشكی

خانم دكترهدایتی

15

جراحی عممومی

آقای دكترضیائی

16

جراحی عمومی

آقای دكترحورنگ

17

جراحی عمومی

آقای دکتر پاکدامن

18

جراحی كلیه ومجاری ادراری

آقای دكترایزدپناه

19

جراحی كلیه ومجاری ادراری

آقای دكترحسامی

20

مغزواعصاب

خانم دکتر شعبانی

21

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر حیدرنژاد

22

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر محمد جمالی

23

عفونی

آقای دكتراكراهی

24

عفونی

آقای دکتر کریمی

25

عفونی

خانم دکتر پورمنتصری

26

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر زارعی زاده

27

دکترای تغذیه

آقای دکترهمایونفر

28

گوش وحلق وبینی

آقای دکتر سهراب پور

29

گوش وحلق وبینی

آقای دکتر پوستچی

30

چشم

آقای دکتر رزمی

31

چشم

خانم دکتر گنجی اناری

32

روانپزشکی

خانم دکتر معتضدیان

33

روانپزشکی

آقای دکتر عابدی

34

ارتوپدی

آقای دکتر غلامی نژاد

35

ارتوپدی

خانم دکتر مسروری

36

پوست و مو

آقای دکتر بهداد

37

یورولوژی

دکتر عالیوند

38