معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی مدیریت

مدیردرمان: خانم دكترفاطمه قدرتی 
مدرك تحصیلی:  پزشك عمومی
سابقه كار: 8 سال 
شماره تماس: 07153314659