معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرح وظایف

pdfابلاغ استاندارد بخش مراقبت های ویژه سکته مغزی

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری سیستیک فیبروزیس

pdf استاندارد خدمت تکنیک تشخیصی array CGH

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماریهای دیستروفی عضلانی دوشن و بکر

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری تب مدیترانه ای فامیلی

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری آتاکسی فردریش

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری هموفیلی A

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری هموفیلی B

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی

pdfاستاندارد خدمت MLPA

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک

pdfاستاندارد خدمت بررسی 1 تا 20 ژن به صورت یک پانل توسط روشهای NGS

pdf استانادارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری فنیل کتونوری

pdfاستاندارد خدمت QF-PCR

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در انواع SCA

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک سیکل سل

pdf استاندارد خدمت تشخیص ژنتیک SMA

pdfاستاندارد خدمت بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر

pdf استاندارد خدمت بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X

pdf استاندارد خدمت تشخیص  ژنتیک بیماری آلفا تالاسمی

pdfاستاندارد خدمت تشخیص ژنتیک بیماری بتا تالاسمی

pdfابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین

pdf ابلاغ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومین باند

pdfابلاغ راهنمای تجویز داروی انوکساپارین

pdfابلاغ راهنمای تجویز IVIG