معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرح وظایف

1-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مؤسسات درمانی تابعه

2-مطالعه و بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح كمی و كیفی ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه.

3-شركت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشكی مربوط در حد امكان.

4-ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع،درمان بیماران سرپایی و بستری در واحدهای تابعه و بخش خصوصی.

5-برنامه ریزی جهت توسعه مراكز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی كشور .

6-نظارت و رسیدگی برامور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراكز درمانی بخش خصوصی و خیریه و تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتهای آنان.

7-نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در مراكز درمانی دولتی و خصوصی و ارائه پیشنهاد به مسئولین مافوق در مورد واقعی نمودن تعرفه ها.

8-برنامه ریزی لازم جهت افزایش درآمد و كاهش هزینه مراكز درمانی تابعه.

9-ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه مدیریت مراكز درمانی تابعه و برنامه ریزی جهت حل مشكلات آنها .

10-تهیه مقالات علمی وانتشار آنها در مجلات مختلف پزشكی و علمی و معرفی آنها در سمینارها و كنفرانسهای مربوط.

11-نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات لازم مراكز درمانی تابعه بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی .

12-ارزشیابی عملكرد روسا و مدیران مراكز درمانی تابعه و روسا و معاونین شبكه های بهداشت درمان.

13-پیگیری مسائل و مشكلات درمانی در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنها و انعكاس مراتب به وزارت متبوع.

14-شركت در سمینارهای علمی و كاربردی جهت كسب آخرین دستاوردها در خصوص نحوه اداره مراكز درمانی برای افزایش بهره وری آنان

15-برنامه ریزی و تشكیل جلسات آموزشی برای كارشناسان واحدهای تابعه و اجرای دوره های بازآموزی برای كاركنان مراكز درمانی تابعه

16-تهیه برنامه های آموزشی لازم در زمینه رعایت سطوح ارجاع و موارد مرتبط از طریق رسانه های جمعی و تهیه مقالات و بروشورها برای افزایش آگاهی آحاد جامعه.

17-سرپرستی و نظارت بر فعالیت واحدهای تابعه ستادی و ارزشیابی عملكرد روسای آنان

18-برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات شایسته به ارباب رجوع توسط واحدهای تابعه.

19-ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با كلیه سازمانها و ادارات مرتبط با امر درمان در راستای سیاستهای دانشگاه.

20-انجام یا مشاركت در تحقیقات كاربردی در عرصه نظام سلا مت در رشته شغلی مربوطه كه به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

21-شركت فعال در دوره های كارآموز ی،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بكارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

22-انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.