معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

فیزیک بهداشت دانشگاه

مسئول فیزیك بهداشت كل دانشگاه:
 آقای مهندس مجتبی وردیان 
 مدرك تحصیلی:
 کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی
 شماره تماس:
 09177327569
آدرس پست الكترونیك: