معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

برنامه استراتژیک معاونت

رسالت(Mission):

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای سیاست های وزارت متبوع ودانشگاه، متولی اصلی ارائه ، توسعه فناوری ها ی اطلاعات سلامت و خدمات تشخیصی درمانی به بیماران ، نظارت واعتبار بخشی بر موسسات تشخیصی ودرمانی می باشد . این معاونت با بکارگیری نیروهای توانمند و متعهد ، مدیریت دانش، بهره گیری از تجهیزات مناسب وبا نظارت وارزشیابی موثر و مستمر در جهت حفظ و ارتقای کمی وکیفی خدمات سلامت تلاش می نماید . در این راستاتوجه به اصول عدالت اجتماعی ، كارایی ، اثر بخشی ، بهبود كیفیت و مقبولیت خدمات از سوی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت با درنظر گرفتن ارزشهای اسلامی و انسانی مورد نظر می باشد.

دورنما(Vision):

ما بر آنیم تا در راستای چشم انداز نظام سلامت كشور با بهره گیری از ظرفیت های در دسترس و با ارائه شاخص های درمانی مبتنی بر كیفیت و استانداردهای وزارت متبوع در بین دانشگاههای علوم پزشكی كشور جزء رتبه های برتر قرار گیریم.

ارزش ها (Value):

  • ارزشهای متعالی دینی :اهتمام به رعایت وترویج ارزشهای اسلامی و معنوی .
  • حفظ کرامت انسانی: اهتمام به احترام براساس کرامت الهی وبرخوردی احترام آمیزبه مراجعین وکارکنان
  • عدالت محوری : اهتمام به رعایت اخلاق حرفه ای و ایجاد شرایط دسترسی آسان به خدمات ،فرصت وانتخاب منصفانه برای همه.
  • تعالی: اهتمام به تعالی با استفاده از بهترین عملکردها برای همه جنبه های خدمات خود.
  • پاسخگویی: اهتمام به شفافیت ،مسئولیت پذیری وپاسخگوی مراجعین و سازمانها.
  • ارتباط وهمکاری: اهتمام به ارتقای حرفه ای و برقراری ارتباط موثر و باز بامشتریان داخلی وخارجی .
  • خلاقیت ونوآوری: اهتمام به خلاقیت و نوآوری از طریق حمایت از پژوهش و عملکرد های مبتنی بر شواهد.
  • وجدان كاری
  • شایسته سالاری
  • سلامت محوری

پیوست ها:

استراتژيك9.pdf حجم فایل:721.73 کیلوبایت