معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

برگزاری جلسه آموزشی برنامه نرم افزاری ثبت زایمانهاوموالیدبیمارستانی

برگزاری جلسه آموزشی برنامه نرم افزاری ثبت زایمانهاوموالیدبیمارستانی جلسه آموزشي برنامه نرم افزاري سال آينده درخصوص ثبت زايمانهاومواليدبيمارستاني باحضورمعاون محترم درمان ،كارشناس سلامت نوزادان معاونت درمان ،رياست بيمارستان ومسئولين مربوطه درمحل معاونت درمان درتاريخ 16/12/91برگزارگرديدومقررشدازتاريخ 1/1/92دربيمارستان حضرت ...

برگزاری كلاس آموزشی اعتباربخشی بیمارستانی درمحل معاونت درمان

برگزاری كلاس آموزشی اعتباربخشی بیمارستانی درمحل معاونت درمان دراين جلسه فايل آموزشي اعتباربخشي توسط سركارخانم آبادي ارزياب ارشدكشور درمحل سالن نحوي جهت ارزيابي روزدوشنبه بيمارستان به ارزيابان آموزش داده شد.درضمن جزوات ارزيابي كه توسط مسئول محترم اعتباربخشي تهيه گرديده بوددراختيارارزيابان قرارگرفت وگروه بندي نيزبه ...

برگزاری كارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف مواد

برگزاری كارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف مواد درراستاي اجراي دستورنامه قائم مقام معاون محترم درمان درحوزه سلامت روان واعتياددرخصوص توسعه كشوري نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف موادكارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف موادتوسط مسئول محترم اداره نظارت وكارشناسان اداره سوء مصرف موادوصدورپروانه هاي معاونت ...

برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستانی باحضورمعاونت محترم درمان وارزیابان محترم اعتباربخشی

برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستانی باحضورمعاونت محترم درمان وارزیابان محترم اعتباربخشی جلسه اعتباربخشي باحضورآقاي دكترضيائي معاونت محترم درمان وجمعي ازكارشناسان اعتباربخشي درتاريخ 5/12/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه درمورداهميت ارزشيابي بيمارستان كه توسط ارزيابان كشوري درارديبهشت ماه سال آتي انجام مي گردد،ونيزخودارزيابي اسفندماه ...

جلسه مشترك هیئت اجرائی ونظارت پیرامون نحوه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی شهرستان فسا

جلسه مشترك هیئت اجرائی ونظارت پیرامون نحوه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشكی شهرستان فسا دراين جلسه كه باحضوراكثريت اعضاء محترم هيئت محترم نظارت واجرائي درمحل معاونت درمان برگزارگرديد،مقررگرديدجهت سهولت ودسترسي كادرمحترم پزشكي محل برگزاري انتخابات ساختمان نظام پزشكي باشد.همچنين اعضاء شعبه اخذ راي نيزمشخص گرديدند.