معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

برگزاری نشست مشترك حوزه معاونت درمان درمحل معاونت درمان درروزیكشنبه مورخ 10/9/92

برگزاری نشست مشترك حوزه معاونت درمان درمحل معاونت درمان درروزیكشنبه مورخ 10/9/92 نشست مشترك حوزه معاونت درمان درروزيكشنبه مورخ 10/9/92باحضورمعاون محترم درمان ورياست محترم بيمارستانهاي شريعتي وحضرت ولي عصر(عج)ورياست محترم اورژانس 115درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه جناب آقاي دكترضيائي (معاون درمان )جناب آقاي دكترشكوهيان(رياست ...

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربخش ccuبیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربخش ccuبیمارستان حضرت ولی عصر(عج) درراستاي اهداف اعتباربخشي بيمارستاني جلسه اي باحضورمسئولين بخش ccuومسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان درتاريخ 27/1/92برگزارگرديد.اين جلسه باعنوان تاكيدبرمساله اعتباربخشي باحضورمسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان وآقاي دكترولي زاده ،آقاي دكترساعد،آقاي ...

برگزاری جلسه آموزش سامانه معاونت درمان جهت پرسنل معاونت درمان

برگزاری جلسه آموزش سامانه معاونت درمان جهت پرسنل معاونت درمان جلسه آموزش به روزرساني واحدهاي معاونت درمان درسامانه مربوطه درتاريخ 9/2/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.اين جلسه كه باحضوراكثرپرسنل تشكيل گرديد،درخصوص به روزرساني مطالب واحدهاي مختلف درسامانه توسط نماينده ITدرمعاونت درمان مطالبي ارائه گرديدونام كاربري ...

برگزاری اولین جلسه هماهنگی اعضاء گروه اعتباربخشی درسال 92

برگزاری اولین جلسه هماهنگی اعضاء گروه اعتباربخشی درسال 92 اولين جلسه هماهنگي اعضاء گروه اعتباربخشي درسال 92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.اين جلسه كه درآن اكثريت اعضاء حضورداشتند،درساعت 8صبح مورخ 27/1/92درمحل معاونت درمان باحضورمديرمحترم درمان ومسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان برگزارگرديد.ومسائلي پيرامون ...

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

برگزاری جلسه اعتباربخشی دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) درراستاي اجراي اهداف اعتباربخشي بيمارستاني ،جلسه اي باحضورمسئول محترم اعتباربخشي ومديرداخلي محترم وكارشناس محترم اعتباربخشي بيمارستان درتاريخ 3/2/92درمحل بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)برگزارگرديد.دراين جلسه درخصوص مشكلات اعتباربخشي درزمينه كمبودپرسنل درواحدكارگزيني ...

برگزاری اولین جلسه هماهنگی پرسنل معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه هماهنگی پرسنل معاونت درمان باآغازسال جديدشمسي ،اولين جلسه هماهنگي پرسنل معاونت درمان باحضورمعاون درمان درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه معاون درمان باعرض تبريك سال نووتشكراز زحمات پرسنل درسال گذشته ، درموردفعاليت هاي پيش رودرسال جديدمسائلي رامطرح كردندوازپرسنل خواستندباجديتي ...