معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

نظارت یك روزه گروه نظارت معاونت درمان از28مطب پزشك متخصص وعمومی

نظارت یك روزه گروه نظارت معاونت درمان از28مطب پزشك متخصص وعمومی به منظورحمايت ازحقوق شهروندان وپزشكان شهرستان فسا،كارشناسان اداره نظارت بردرمان درقالب 4گروه درتاريخ 24/9/92طي يك برنامه ريزي منسجم وفشرده كاري (صبح ،عصروشب )از28مطب پزشك متخصص .عمومي بازديدكردند.كارشناسان ،مطب هاوعملكردپزشكان رادر5محورموادقانوني ومقررات ...

برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت خطای سیستم سلامت به روش FMEA(تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثارآن)

برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت خطای سیستم سلامت به روش FMEA(تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثارآن) به همت واحدحاكميت باليني واعتباربخشي معاونت درمان كارگاه آموزشي مديريت خطاي سيستم سلامت به روش FMEA(تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن)درتاريخ 17/9/92درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.آقاي مهندس بهزادي (كارشناس بهداشت حرفه اي )مدرس كارگاه تاكيدنمودند:FMEAرويكردي ...

برگزاری دومین كارگاه آموزشی مدیریت خطای سیستم سلامت به روش FMEA(تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثارآن)

برگزاری دومین كارگاه آموزشی مدیریت خطای سیستم سلامت به روش FMEA(تجزیه وتحلیل عوامل شكست وآثارآن) به همت واحدحاكميت باليني واعتباربخشي معاونت درمان دومين كارگاه آموزشي مديريت خطاي سيستم سلامت به روش FMEA (تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن)درتاريخ 26/9/92درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.آقاي مهندس بهزادي (كارشناس بهداشت حرفه اي )مدرس كارگاه تاكيدنمودند:FMEAرويكردي ...

برگزاری سومین جلسه مادران باردارپرخطردرمحل معاونت درمان

برگزاری سومین جلسه مادران باردارپرخطردرمحل معاونت درمان  سومين جلسه مادران باردارپرخطردرروزيكشنبه مورخ 10/9/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه سركارخانم دكتركوكبي مديرگروه محترم زنان ومديران وكارشناسان حوزه معاونت درمان ومعاونت بهداشتي حضورداشتند.ودرخصوص مشكلات مادران بارداردربيمارستان وحوزه بهداشت ...

برگزاری نشست اضطراری مشترك حوزه معاونت درمان وبیمارستان درخصوص اعتباربخشی بیمارستانی

برگزاری نشست اضطراری مشترك حوزه معاونت درمان وبیمارستان درخصوص اعتباربخشی بیمارستانی نشست اضطراري مشترك حوزه معاونت درمان وبيمارستان درخصوص اعتباربخشي بيمارستاني درتاريخ 26/9/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه كه معاونت محترم درمان رياست محترم بيمارستانهاوكارشناسان ومديران ارشدحوزه ستادي وبيمارستاني حضورداشتند،درخصوص اهميت استقراراعتباربخشي ...

برگزاری جلسه بررسی مرگ ومیركودكان زیر5سال ناشی ازحوادث رانندگی

برگزاری جلسه بررسی مرگ ومیركودكان زیر5سال ناشی ازحوادث رانندگی جلسه بررسي مرگ وميركودكان زير5سال ناشي ازحوادث رانندگي درمحل معاونت درمان درروزسه شنبه مورخ 12/9/92برگزارگرديد.دراين جلسه كه معاون محترم درمان ،معاون محترم بهداشتي ،رئيس محترم مركزحوادث وفوريت هاي پزشكي ورئيس محترم راهنمائي ورانندگي ورئيس محترم پليس راه ...