معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان

 

1-همکاری و ارائه گزارشهای لازم به واحد قانونی جهت اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات،دستورالعملها و توصیههای مربوطه در حوزه فعالیت خود.

2- تعیین منطقه کنترل شده و تحت نظارت ( منطقه کنترل شده در ارتباط با هرمنبع اشعه به منطقهای اطلاق

میگردد که در آن منطقه بایستی معیارهای حفاظتی و ایمنی ویژه جهت کنترل پرتوگیری ویا جلوگیری ازپرتوگیری رعایت گردد).

3- معرفی کارکنان شاغل در منطقه کنترل شده به واحد قانونی پس از تأیید در کمیسیون ماده 8 جهت بررسی صلاحیت کار با پرتو آنان.

پیوست ها:

Physics.docx حجم فایل:20.05 کیلوبایت