معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان

هدف این مدرك، ارائه ضوابطی است كه براساس ماده 4 قانون حفاظت در برابـر اشـعه مصـوب 1368 مجلـس شـورایاسلامی ،تبصره 2 ماده 4 آیی ننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب اردیبهشـت 1369 و مـاده32 اصـلاحیهآیی ننامه مصوب مهرماه 1386 هیئت وزیران و "استانداردهای پایه حفاظت در برابـر پرتوهـای یونسـاز و ایمنـی منـابعپرتو" تدوین شده است و نحوه تعیین و تأیید مسئول فیزیك بهداشت كل ،وظایف، مسئولیت ها و حـدو د اختیـارا ت وی در مراكز پزشكی را مشخص م ینماید.  

 

پیوست ها:

Criteria.pdf حجم فایل:164.09 کیلوبایت