معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد صدور پروانه ها

صدورپروانه هاوفرمهای واحدصدورپروانه ها

pdfفرم درخواست موافقت اصولی 

pdfفرم درخواست بهره برداری 

pdfنسخه راهنمای بهره برداری 

pdfنسخه راهنمای موافقت اصولی