معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد صدور پروانه ها

مسئول واحد  : آقای علی یار زراعتكاران
مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری
سابقه كار: 23سال
شماره تماس:
07153314662

معرفی كارشناسان واحد:

مریم اسفندیاری كارشناس صدورپروانه ها