معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد رسیدگی به شکایات

درراستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ورفاه حال بیماران ،تلفن رسیدگی به شكایات 1590درواحدستادهدایت آماده پاسخگوئی ورسیدگی به شكایات شهروندان محترم می باشد.